Skip to content
Sök

Årsmötets dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och protokollsekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av dagordning
 7. Genomgång av föregående protokoll
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
  a. Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2021
  b. Genomgång av årsbokslutet för 2021
 9. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Propositioner
  a. Medlemsavgifter 2023
  b. Verksamhetsplan 2022
  c. Budget 2022
  d. Ledarersättningar 2022
 12. Till årsmötet inkomna motioner
  a. Vaccinationsbevis för ledare och praktiserande
  b. Förhöjd ledarkvot
 13. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år samt ev. fyllnadsval för ett år
 14. Val av revisorer samt suppleanter för ett år
 15. Val av valberedning till nästa årsmöte
 16. Mötets avslutande

 

Förklaring:

 1.  Årsmötet förklaras öppnat och förhandlingarna är därmed igång.
 2.  Mötet väljer en mötesordförande som leder mötet, fördelar ordet etc. samt en protokollsekreterare som              antecknar vad mötet beslutar om.
 3. Dessa personer kontrollerar protokollet efter mötet samt hjälper till med rösträkning under mötet.
 4. Mötet beslutar om årsmötet kallats till på det sätt som står beskrivet i stadgarna.
 5. Röstlängd=antal röstberättigade personer på mötet.
 6. Mötet fastställer dagordningen
 7. Styrelsen går igenom de punkter av föregående mötesprotokoll som inte kommer lyftas under verksamhetsberättelse och dylikt
 8. Styrelsen berättar om vad som hänt i verksamheten och ekonomiskt under det gånga året.
 9. De revisorer som utsågs på föregående årsmöte berättar om sin granskning samt ger en rekommendation om        styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Mötet beslutar om de tycker att styrelsen skött sitt uppdrag och därmed beviljas ansvarsfrihet.
 11. Propositioner är förslag från styrelsen om t.ex. förslag till budget för året. Mötet får diskutera och besluta om de godkänner förslagen.
 12. godkänner förslagen.
 13. Mötet beslutar om summan för ledararvoden under året.
 14.  De motioner som inkommit till årsmötet gås igenom, styrelsen ger sina svar på motionerna, mötet får diskutera samt besluta om att godkänna eller avslå förslagen.
 15.  Mötet väljer föreningens ordförande för året.
 16.  Valberedningen presenterar sitt förslag och mötet väljer styrelse för året.
 17.  Mötet väljer två revisorer och två suppleanter som ska granska föreningens ekonomi till kommande årsmöte.
 18.  Mötet väljer fyra medlemmar till valberedning inför nästa årsmöte.
 19.  Årsmötet avslutas.