Kallelse till årsmöte

27 januari 2022

Styrelsen i KFUM Ängsholmen kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte den 10 mars 2022.

 

Tid: Torsdagen den 10 mars 2022, kl. 18.00 – ca 21.00

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: Länk till anmälan

Årsmöteshandlingar och övrig information: Länk till mer information

 

Årsmötets dagordning

1 Mötets öppnande

2 Val av mötesordförande och protokollsekreterare för mötet

3 Val av två protokolljusterare samt rösträknare

4 Mötets behöriga utlysande

5 Fastställande av röstlängd

6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse

7 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning

8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9 Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år samt budget

10 Beslut om arvoden för ledaruppdrag

11 Till årsmötet inkomna motioner

12 Val av styrelseordförande för ett år

13 Val av styrelseledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval för ett år

14 Val av revisorer för ett år samt suppleanter till dessa

15 Val av fyra medlemmar, varav en sammankallande, till valberedningen till nästa årsmöte

16 Mötets avslutande