Så bidrar KFUM till fred

19 oktober 2021

Varje dag bidrar vi inom KFUM-rörelsen aktivt till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. KFUM Sverige har gjort en film för att beskriva hur det går till, och den är dessutom inspelad på Ängsholmen. Ta en titt! 

Den 9 december 2015 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Resolutionen erkänner att ”unga människor spelar en viktig och positiv roll i upprätthållandet och främjandet av internationell fred och säkerhet”.

Resolutionen lyfter fram fem viktiga pelare för åtgärder: deltagande (Participation), skydd (Protection), förebyggande (Prevention), partnerskap (Partnership) samt frigörelse och återintegrering (Disengagement and Reintegration). Den uppmanar FN:s medlemsstater att ge unga en större röst i beslutsfattandet på lokal, nationell, regional och internationell nivå och att inrätta mekanismer som gör det möjligt för unga att meningsfullt delta i fredsprocesser.

KFUM Ängsholmen och andra KFUM-föreningar arbetar bland annat med att möjliggöra ungas aktiva deltagande i beslutsprocesser. Det gör vi genom att sätta unga och ungas behov och potential i fokus. Vi fokuserar på ungas fysiska och psykiska hälsa, vi lyfter rättighetsfrågor och vi arbetar förebyggande för att bemöta diskriminering och marginalisering av unga.